എഴുതിക്കടന്ന പുഴകള്‍.
3

കിരാത നൃത്തം


മിനാരങ്ങളുടെ ഗര്‍ഭ സുഷുപ്തിയിലേക്ക്
അവര്‍ ഇന്ധനം നിറച്ചു തടങ്ങി...
അന്ധ ബുദ്ധികളുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങളിലേക്ക്
ഇടതുപക്ഷം അതിന്റെ മരുവുരിപ്പതാക
ഇറക്കിവെക്കുന്നതെന്ത്‌ ?
എന്റെ ഉറക്കമില്ലായ്മക്ക് ഒരു കളിത്തൊട്ടില്‍
കെട്ടാവുന്ന ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കില്‍ പ്രിയ  കൂട്ടുകാരാ
പറഞ്ഞുതരൂ....